Boheľov
Oficiálna stránka obce

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa – riaditeľky MŠ

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa – riaditeľky MŠ nájdete TU

Generálny pardon ZsVS, a.s. Nitra

Generálny pardon ZsVS, a.s. Nitra nájdete TU

Obchodná verejná súťaž

Podrobnosti obchodnej verejnej súťaže TU

Predlženie výzvy na predkladanie ponúk

Obstarávateľ: Obec Boheľov, Názov zákazky : Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu v obci Boheľov,

Stručný opis zákazky: V rámci predmetnej súťaže ide o rekonštrukčné práce ako:

-          zateplenie obvodových stien,

-          zateplenie strešnej konštrukcie,

-          brúsenie drevenej podlahy veľkej sály,

-          realizácia bezbariérového vstupu.

 

Navrhujú sa nové vnútorné svetelné rozvody, zásuvkové rozvody, technologické rozvody a nové rozvádzače v súlade s požiadavkami STN. Zároveň sa navrhujú oceľové doskové vykurovacie telesá, ktoré  majú zabudovaný kompaktný termostatický radiártorový ventil. Projekt zahŕňa aj prvok OZE, a to solárnu techniku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/. Lehota na predkladanie ponúk sa predlžuje do 22.11.2017, 13:00 hod.

                                                                    OBEC Boheľov

                                                  Obecný úrad, 929 01 Boheľov č. 12

                            IČO:00305316, tel. č. 031/5590589, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Obec Boheľov v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa – riaditeľky na 80 % pracovný úväzok

                             Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským Boheľov č. 20

                                                 Magyar Tannyelvű  Óvoda Bögellő 20.

                                                          s nástupom od 01.01.2018

Podmienky účasti  výberového konania:

-          kvalifikačné požiadavky:  odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre daný typ školského zariadenia v zmysle ust. § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

-          najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,

-          morálna bezúhonnosť podľa ust. § 6, ods. 1 písm. b/ zákona č. 317/2009 Z. z.,

-          zdravotná spôsobilosť podľa ust. § 6 ods. 1, písm. c/ zákona č. 317/2009 Z. z.,

-          v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. požadujeme vypracovať vlastný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,

-          od 1.1.2017 sa vyžaduje absolvovanie 1. atestácie.

Ďalšie požiadavky:

-          manažérske schopnosti pre riadiacu funkciu, komunikatívnosť a flexibilita,

-          ovládanie slovenského a maďarského jazyka slovom a písmom,

-          znalosť práce s PC.

Požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní:

-          písomná prihláška do výberového konania,

-          doklady o vzdelaní -overené fotokópie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z.,

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          doklad o bezúhonnosti  /výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace/,

-          spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja materskej  školy,

-          doklad o dĺžke pedagogickej praxe preukazujúce minimálne 5 rokov,

-          lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca / nie staršie ako 3 mesiace/,

-          súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

-          čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Písomné prihlášky s požadovanými dokladmi žiadame odovzdať osobne alebo zaslať v obálke s označením  „Výberové konanie – riaditeľ MŠ,  neotvárať˝  najneskoršie do  08. decembra  2017,  na adresu:  Obec Boheľov, Obecný úrad , 929 01 Boheľov č. s. 12.

     Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí  nespľňajú požadované podmienky.

     Uchádzačom, ktorí spľňajú požadované predpoklady, bude termín a miesto výberového konania oznámený.

 

 

     v Boheľove, 07.11.2017                                                        Kázmérová Mária

                                                                                                          starostka obce                                                          

  

                                                                Bögellő Község

                                                  Községi Hivatal, 929 01 Bögellő 12

               IČO: 00305316, tel. szám: 031/5590589, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Bögellő Község a 2003. évi 596. Számú,  az állami oktatásügyi igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati szervekről szóló törvényének  4 § - a, valamint a SZK NT 2003 évi 552. számú közérdekű munkavégzéstől szóló törvények alapján  pályázatot hirdet a

                                      Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Boheľov č. 20

                                                       Magyar Tannyelvű Óvoda Bögellő 20.

                                      igazgatói tisztségének betöltésére 80 %  munkaviszonyban.

  A megbízatási időszak kezdete 2018. január 1.

Pályázati feltételek:

-          szakképesítési feltételek, az adott iskolai létesítményre vonatkozó szakmai és pedagógusi alkalmasság, a 2009.évi 317. számú törvény 34.§-a rendelezéseinek értelmében , valamint a 437/2009 számú törvény értelmében ,

-          legalább 5 év  pedagógiai gyakorlat / a 2003.évi 596.számú törvény 3. §-ának 5. bekezdése értelmében/,

-          ekölcsi fedhetetlenség / a 2009.évi 317.számú törvény 6. § -a,  1. bekezdésének b/ pontja értelmében/,

-          egészségi alkalmasság / a 2009. évi  317. számú törvény 6. §-a,  1. bekezdésének c/ pontja értelmében/,

-          a 2003. évi 596. számú törvény 4. § - a, 1. bekezdése értelmében a pályázoknak be kell nyújtaniuk az óvoda fejlesztésére vonatkozó ,  saját elképzeléseiket,

-          2017.1.1. kötelező az 1. atesztáció befejezése.

További követelmények:

-          szervezői és irányítói képesség, rugalmasság, komunikációs készség,

-          a magyar és  a szlovák nyelv ismerete szóban és írásban,

-          szamítógép kezelési ismeretek.

A pályázathoz szükséges iratok és benyújtandó mellékletek:

-          írásbeli jelentkezés a meghírdetett  pályázatra,

-          a képesítést  igazoló okmányok / hitelesített másolatok/ a 2009.évi 317. számú törvény rendelkezései értelmében,

-          szakmai önéletrajz, feltöltve az esetleges továbbképzéseket igazoló okmányok másolatával, nyelvtudás, speciális képzettség, díjak, publikációs tevékenység stb.,

-          három hónapnál nem régebbi keltezésű  erkölcsi bizonyítvány,

-          az óvoda irányítására és fejlesztésére vonatkozó koncepció kidolgozott változata,

-           igazolás az 5 évet meghaladó pedagógiai gyakorlatról,

-          a tanítói és vezetői beosztás végzésére vonatkozó alkalmasságról, illetve a szellemi és fizikai állapotról szóló orvosi igazolás / három hónapnál nem régebbi/,

-          a jelentkező írásban benyújtott személyi adatainak feldolgozását lehetővé tévő beleegyező nyilatkozata a 2013. évi 122. számú, a személyi adatvédelemre vonatkozó törvény rendelkezéseinek értelmében,

-          becsületbeli nyilatkozat a kérvény mellékletét képező minden adat hitelességéről.

Az írásbeli jelentezést a fent említett okmányokkal együtt kérjük leadni személyesen  vagy  elküldeni lezárt borítékban, a borítékon „Výberové konanie -riaditeľ MŠ neotvárať ˝ megjelöléssel legkésőbb 2017.december 08.-ig ,  az alábbi címre eljuttatni: Obec Boheľov, Obecný úrad, 929 01 Boheľov č. s. 12.

     A pályazat meghirdetője fenntartja magának a jogot, hogy nem sorolja be azon jelentkezők pályazatait az aljárásba, akik nem teljesítik az előírt feltételeket.

     Azok a pályázók, akik teljesítik a pályazatban megszabott feltételeket,  a versenypályázat  kiértékelése előtt írásban kapnak értesítést annak pontos helyéről és idejéről.

 

Bögellő, 2017.11.07.

                                                                                                 

 

                                                                                                    Kázmér Mária

                                                                                                      polgármester

 

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

 

Obstarávateľ: Obec Boheľov, Názov zákazky : Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu v obci Boheľov,

Stručný opis zákazky: V rámci predmetnej súťaže ide o rekonštrukčné práce ako:

-          zateplenie obvodových stien,

-          zateplenie strešnej konštrukcie,

-          brúsenie drevenej podlahy veľkej sály,

-          realizácia bezbariérového vstupu.

 

Navrhujú sa nové vnútorné svetelné rozvody, zásuvkové rozvody, technologické rozvody a nové rozvádzače v súlade s požiadavkami STN. Zároveň sa navrhujú oceľové doskové vykurovacie telesá, ktoré  majú zabudovaný kompaktný termostatický radiátorový ventil. Projekt zahŕňa aj prvok OZE, a to solárnu techniku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/files/171-ee051b0a15/. Lehota na predkladanie ponúk: do 16.11.2017, 10:00 hod.

Választások a

regionális önkormányzati szervekbe

Tájékoztatás aválasztók számára

I

A választások dátuma és ideje

A regionális önkormányzati szervekbe való választások

2017 november 4.-én szombaton 7:00-tól 22:00 óráig

kerülnek megtartásra

II

Választási jog

A regionális önkormányzati szervekbe való választásokra a Szlovák Köztársaság állampolgárai jogosultak, valamint azok a külföldi állampolgárok, akiknek a regionális önkormányzat területén található helységben vagy a regionális önkormányzati szervekbe való választások céljára annak területe alá tartozó katonai körzetben állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek (a továbbiakban „a regionális önkormányzat lakója“) és legkésőbb a választások napján betöltötték a 18. életévüket.

A választási jogot akadályozza:

Ÿ a személyi szabadságnak közegészségügyi okokból való törvény általi korlátozása,

Ÿ különösen súlyos bűncselekmény elkövetése miatt kiszabott szabadságvesztés-büntetés töltése.

III

A választhatóság joga

A regionális önkormányzat képviseletének képviselőjévé azok a személyek választhatóak, akik abba a választókörzetbe tartozó helységben vagy katonai körzetben, ahol indulnak, állandó lakhellyel rendelkeznek, és legkésőbb a választás napján betöltik a 18. életévüket.

A regionális önkormányzat elnökévé a regionális önkormányzatnak olyan lakosa választható, aki legkésőbb a választás napján betölti a 25. életévét

A választhatósági jogot akadályozza, ha a személy

Ÿ szabadságvesztés-büntetését tölti,

Ÿ szándékos bűncselekmény miatt jogerősen el van ítélve, hacsak az ítélet nem került eltörlésre,

Ÿ meg van fosztva jog- és cselekvőképességétől.

IV

A szavazás módja

A választó csak az állandó lakhelyét jelentő helységben szavazhat abban a választókörzetben, amelyben a választók névjegyzékénfel van jegyezve.

A választó a választási helyiségbe való érkezése után köteles igazolni személyazonosságát a körzeti választási bizottságnak személyi igazolványának vagy külföldi polgár esetén tartózkodási engedélyének bemutatásával.

 

 

Ezután a körzeti választóbizottság bekarikázza a választó számát a választók névjegyzékénés két szavazólapot ad a választónak - egy szavazólapot a képviseletbe való választáshoz, egyet pedig a regionális önkormányzat elnökének választásához, valamint a helység (vagy város, városrész) hivatalos kerek pecsétjével ellátott üres borítékot. A szavazólapok és a boríték átvételét a választó a választók névjegyzékén saját kezű aláírásával erősíti meg.

Minden választónak a szavazás előtt be kell mennie a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkébe. Annak a választónak, aki nem megy be a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkébe, a körzeti választási bizottság nem teszi lehetővé a szavazást.

A képviseletbe való választásra szolgáló szavazólapon a szavazó legfeljebb annyi jelölt sorszámátkarikázhatja be, ahány képviselőnek az adott szavazókörzetben megválasztottnak kell lennie. (A szavazókörzetben megválasztandó képviselők száma fel van tüntetve a szavazólapon.)

Az elnök megválasztására szolgáló szavazólapon a szavazó csak egyetlen jelölt sorszámát karikázhatja be.

A szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkében a szavazó belehelyezi a képviseletbe való választásra és az elnök megválasztására szolgálóegy-egyszavazólapot a borítékba. A választó úgy szavaz, hogy a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülke elhagyása után a borítékot belehelyezi az urnába.

A választó kérésére a körzeti választóbizottság a hibásan kitöltött szavazólapokat másikra cseréli. A hibásan kitöltött szavazólapokat a választó a felhasználatlan és hibásan kitöltött szavazólapok számára kijelölt urnába helyezi.

Az a választó, aki egészségi állapota vagy írásképtelensége miatt nem képes maga kitölteni a szavazólapot, és ezt a szavazás előtt a körzeti választóbizottság tudomására hozza, jogosult arra, hogy a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkébe egy olyan alkalmas személyt vigyen magával, aki az ő utasításainak és a törvénynek megfelelően kitölti és a borítékba helyezi a szavazólapokat. A szavazófülkébe való belépés előtt a körzeti választóbizottság tagja mindkét személyt tájékoztatja a szavazás rendjéről és a választások előkészületei és lefolyása meghiúsítása bűncselekményének büntetőjogi tényállásáról. A körzeti választóbizottság tagjai nem tölthetik ki a választók szavazólapjait.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Az a választó, aki egészségügyi okokból nem képes a borítékot az urnába helyezni, megkérhet másik személyt, aki a jelenlétében az urnába teszi a borítékot, de ez a személy nem lehet a választóbizottság tagja.

Az a választó, aki a választóhelyiségben komoly, elsősorban egészségügyi okokból nem képes megjelenni, jogosult megkérni a községet és a választás napján a körzeti választóbizottságot a szavazás mozgóurnával történő lefolytatására, de csak annak a választókörzetnek területén, amelyre a körzeti választóbizottság fel lett állítva.

A választó köteles a felhasználatlan vagy hibásan kitöltött szavazólapot a felhasználatlan vagy hibásan kitöltött szavazólapok számára kijelölt lepecsételt urnába helyezni, máskülönben szabálysértést követ el, amelyért 33 euro összegű bírság megtérítésére lesz kötelezve.

 

 

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrído územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je

Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písaťa oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

 

Náš sviatok

Dňa 03.06.2017 so začiatkom o 15.00 hod. sme oslavovali Deň detí pod názvom ˝Náš sviatok˝. Oslava sa uskutočnila na dvore materskej školy v organizovaní obecnou samosprávou. Program bol nasledovný: najprv to bolo vystúpenie Kuttyomfitty Társulat z Opatovského Sokolca s divadelným predstavením ˝Začarovaná princezná˝. Pre deti bol pripravený nafukovací hrad, šikovnostné hry, maľovanie na tvár, vystúpenie klauna s balónikmi. Každé dieťa dostalo dar od obce. Ďakujeme za chutné palacinky a zákusky. 

Gyermeknap

2017.06.03.-án tartottuk községünkben a ˝Gyermeknapot˝  az óvoda udvarán a község önkormányzata szervezésében. Délután 15.00 órakor fellépet a Kuttyomfitty Társulat Apáca Szakállasról ˝Az elvarázsolt királykisasszony ˝című mesével. A gyerekeket légvár, ügyességi versenyek, bohóc, arcfestés várta. Minden ide látogató gyermek ajándékot kapott a községtől. Mindenkinek köszönjük aki eljött, köszönjük a finom palacsintákat, süteményeket.

 

                                                                    OBEC Boheľov

                                                  Obecný úrad, 929 01 Boheľov č. 12

                            IČO:00305316, tel. č. 031/5590589, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Obec Boheľov v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa – riaditeľky na 80 % pracovný úväzok

                             Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským Boheľov č. 20

                                                 Magyar Tannyelvű  Óvoda Bögellő 20.

                                                          s nástupom od 01.07.2017

Podmienky účasti  výberového konania:

-          kvalifikačné požiadavky:  odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre daný typ školského zariadenia v zmysle ust. § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

-          najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,

-          morálna bezúhonnosť podľa ust. § 6, ods. 1 písm. b/ zákona č. 317/2009 Z. z.,

-          zdravotná spôsobilosť podľa ust. § 6 ods. 1, písm. c/ zákona č. 317/2009 Z. z.,

-          v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. požadujeme vypracovať vlastný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,

-          od 1.1.2017 sa vyžaduje absolvovanie 1. atestácie.

Ďalšie požiadavky:

-          manažérske schopnosti pre riadiacu funkciu, komunikatívnosť a flexibilita,

-          ovládanie slovenského a maďarského jazyka slovom a písmom,

-          znalosť práce s PC.

Požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní:

-          písomná prihláška do výberového konania,

-          doklady o vzdelaní -overené fotokópie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z.,

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          doklad o bezúhonnosti  /výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace/,

-          spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja materskej  školy,

-          doklad o dĺžke pedagogickej praxe preukazujúce minimálne 5 rokov,

-          lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca / nie staršie ako 3 mesiace/,

-          súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

-          čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Písomné prihlášky s požadovanými dokladmi žiadame odovzdať osobne alebo zaslať v obálke s označením  „Výberové konanie – riaditeľ MŠ,  neotvárať˝  najneskoršie do 28. júna 2017,  na adresu:  Obec Boheľov, Obecný úrad , 929 01 Boheľov č. s. 12.

     Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí  nespľňajú požadované podmienky.

     Uchádzačom, ktorí spľňajú požadované predpoklady, bude termín a miesto výberového konania oznámený. /30.06.2017 Materská škola s VJM Boheľov č. 20, Magyar Tannyelvű Óvoda Bögellő 20./

 

 

     v Boheľove, 05.06.2017                                                        Kázmérová Mária

                                                                                                          starostka obce   

               

                                                                Bögellő Község

                                                  Községi Hivatal, 929 01 Bögellő 12

               IČO: 00305316, tel. szám: 031/5590589, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Bögellő Község a 2003. évi 596. Számú,  az állami oktatásügyi igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati szervekről szóló törvényének  4 § - a, valamint a SZK NT 2003 évi 552. számú közérdekű munkavégzéstől szóló törvények alapján  pályázatot hirdet a

                                      Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Boheľov č. 20

                                                       Magyar Tannyelvű Óvoda Bögellő 20.

                                      igazgatói tisztségének betöltésére 80 %  munkaviszonyban.

  A megbízatási időszak kezdete 2017. Július 1.

Pályázati feltételek:

-          szakképesítési feltételek, az adott iskolai létesítményre vonatkozó szakmai és pedagógusi alkalmasság, a 2009.évi 317. számú törvény 34.§-a rendelezéseinek értelmében , valamint a 437/2009 számú törvény értelmében ,

-          legalább 5 év  pedagógiai gyakorlat / a 2003.évi 596.számú törvény 3. §-ának 5. bekezdése értelmében/,

-          ekölcsi fedhetetlenség / a 2009.évi 317.számú törvény 6. § -a,  1. bekezdésének b/ pontja értelmében/,

-          egészségi alkalmasság / a 2009. évi  317. számú törvény 6. §-a,  1. bekezdésének c/ pontja értelmében/,

-          a 2003. évi 596. számú törvény 4. § - a, 1. bekezdése értelmében a pályázoknak be kell nyújtaniuk az óvoda fejlesztésére vonatkozó ,  saját elképzeléseiket,

-          2017.1.1. kötelező az 1. atesztáció befejezése.

További követelmények:

-          szervezői és irányítói képesség, rugalmasság, komunikációs készség,

-          a magyar és  a szlovák nyelv ismerete szóban és írásban,

-          szamítógép kezelési ismeretek.

A pályázathoz szükséges iratok és benyújtandó mellékletek:

-          írásbeli jelentkezés a meghírdetett  pályázatra,

-          a képesítést  igazoló okmányok / hitelesített másolatok/ a 2009.évi 317. számú törvény rendelkezései értelmében,

-          szakmai önéletrajz, feltöltve az esetleges továbbképzéseket igazoló okmányok másolatával, nyelvtudás, speciális képzettség, díjak, publikációs tevékenység stb.,

-          három hónapnál nem régebbi keltezésű  erkölcsi bizonyítvány,

-          az óvoda irányítására és fejlesztésére vonatkozó koncepció kidolgozott változata,

-           igazolás az 5 évet meghaladó pedagógiai gyakorlatról,

-          a tanítói és vezetői beosztás végzésére vonatkozó alkalmasságról, illetve a szellemi és fizikai állapotról szóló orvosi igazolás / három hónapnál nem régebbi/,

-          a jelentkező írásban benyújtott személyi adatainak feldolgozását lehetővé tévő beleegyező nyilatkozata a 2013. évi 122. számú, a személyi adatvédelemre vonatkozó törvény rendelkezéseinek értelmében,

-          becsületbeli nyilatkozat a kérvény mellékletét képező minden adat hitelességéről.

Az írásbeli jelentezést a fent említett okmányokkal együtt kérjük leadni személyesen  vagy  elküldeni lezárt borítékban, a borítékon „Výberové konanie -riaditeľ MŠ neotvárať ˝ megjelöléssel legkésőbb 2017.június 28.-ig ,  az alábbi címre eljuttatni: Obec Boheľov, Obecný úrad, 929 01 Boheľov č. s. 12.

     A pályazat meghirdetője fenntartja magának a jogot, hogy nem sorolja be azon jelentkezők pályazatait az aljárásba, akik nem teljesítik az előírt feltételeket.

     Azok a pályázók, akik teljesítik a pályazatban megszabott feltételeket,  a versenypályázat  kiértékelése előtt írásban kapnak értesítést annak pontos helyéről és idejéről./2017.06.30. Materská škola s VJM Boheľov č. 20, Magyar Tannyelvű Óvoda Bögellő 20./

 

Bögellő, 2017.06.05.

                                                                                                 

 

                                                                                                    Kázmér Mária

                                                                                                      polgármester

 

 

 

Deň matiek.

Dňa 14. mája 2017 sme oslávili ˝Deň matiek˝. Starostka obce srdečne privítala všetkých prítomných. Vyzdvihla dôležité postavenie matiek v spoločnosti. Po prejave nasledoval kultúrny program. Vystúpili deti z Materskej školy v VJM, potom nasledovalo vystúpenie  umelcov Ladacsi Mónika a Lőrincz Roland po názvom ˝Spoločne na krídlach piesní˝ a deti z obce. Po kultúrnom programe všetci prítomní boli pozvaní na malé občerstvenie, do daru každá matka dostala kyticu. Ďakujeme všetkým prítomným, ktorí sa zúčastnili na tomto podujatí.

 

Anyák napja.

2017. május 14.-én az ˝Édesanyákat˝ ünnepeltük. A polgármesternő minden jelenlévőt szeretettel üdvözölt. A beszéd után következtek a helyi óvodások, felléptek Ladacsi Mónika és Lőrincz Roland az ˝Együtt a dallamok szárnyán˝ című műsorral és a helyi gyerekek. A kultúrműsor után megvendégelésre került sor, minden jelenlévő virágot kapott. Köszönjük minden résztvevőnek, hogy megtisztelték rendezvényünket a jelenlétükkel.  

Brigáda pri príležitosti ˝Dňa zeme˝

 29. apríla 2017 sme zorganizovali brigádu pri príležitosti ˝Dňa zeme˝. Pozbierali sme veľa smetí a vyčistili okolie našej obce. So svojou prácou sme prispeli k čistejšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu. Po brigáde nasledoval chutný obed a občerstvenie. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto podujatia.

Brigád a ˝ Föld Napja˝ alkalmából .

 

2017. április 29.-én brigádot szerveztünk a ˝Föld napja ˝alkalmából. Sok szemetet gyűjtöttünk össze. A brigáddal  hozzájárultunk a tiszta és egészséges környezethez. A brigád után finom ebéd következett frissítőkkel. Köszönjuk minden résztvevőnek a munkáját és a segítségét.

 

 

 

                                                                                      Príloha č. 1 k č.p. ORHZ-DS1 -849/2016 

 

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

 

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období  dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch
a v mnohých  prípadoch dochádza  aj  k  zraneniam  či  úmrtiam osôb.

Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení  zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. Už dlhoročne najčastejšou príčinou vzniku požiarov sú poruchy vykurovacích telies, poruchy na dymovodoch, na komínoch a úlety iskier z komínov. Z poznatkov vyplývajúcich zo zisťovaní príčin vzniku požiarov tieto zapríčiňujú najmä nedodržanie základných preventívnych opatrení.

 

Na zníženie rizík spôsobujúcich vznik požiarov a tým uchránenia vlastného majetku, zdravia prípadne života odporúčame najmä:

 

-       dať preveriť technický stav vykurovacích zariadení odborníkmi a zistené nedostatky včas odstrániť,

-       zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín,

-       pravidelne dať preveriť stav dymovodov, komínov a zabezpečiť ich čistenie a kontrolu odborníkom (kominárom alebo osobou s odbornou spôsobilosťou), ktorý zároveň vydá aj potvrdenie o technickom stave týchto zariadení,

-       uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína,

-       prevádzkovať vykurovacie zariadenie len podľa návodu výrobcu,

-       nepreťažovať vykurovacie telesá, nepoužívať provizórne, najmä laicky vyhotovené technické zariadenia súvisiace s vykurovaním,

-       do kotolní alebo v blízkosti  vykurovacích zariadení doporučujeme inštalovať detektor úniku plynu resp. detektor oxidu uhoľnatého,

-       v blízkosti vykurovacích telies udržiavať čistotu a pravidelne odstraňovať horľavé látky,

-       nenechať vykurovacie telesá počas prevádzky bez dozoru a nedovoliť deťom, aby obsluhovali tieto zariadenia, alebo do nich zasahovali,

-       na rozkurovanie používať vždy odporučené a povolené palivá, zariadenia a pomôcky,

-       dbať na to, aby vykurovacie zariadenia a šporáky boli dostatočne vzdialené od horľavých konštrukcií a aby tieto konštrukcie v blízkosti tepelných zdrojov boli chránené nehorľavými ochrannými podložkami,

-       popol skladovať v uzavretých nerozbitných nehorľavých nádobách oddelene od ostatného odpadu,

-       sklady palív udržiavať tak, aby jednotlivé druhy palív boli skladované oddelene, a pokiaľ možno bez organických prachov,

 

            Len dôsledným dodržaním týchto rád a iných súvisiacich opatrení môžete znížiť riziko vzniku požiarov,  mimoriadnych udalostí, zbytočných škôd a tragédií spôsobených používaním vykurovacích zariadení. 

 

 

 

                                                                       Príloha č. 2 k č.p. ORHZ-DS1-849/2016

 

 

 

Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

 

            A tűzvédelem szempontjából különösen veszélyes időszaknak számít a fűtési időszak. Ebben az időszakban megszaporarodnak a nagy anyagi kárt okozó  és több esetben sérüléseket, emberi áldozatokat követelő tűzesetek.

            A fűtési berendezések nem megfelelő használatával, rossz előkészítésével és a berendezések ellenőrzésének elhanyagolásával növeljük  a meghibásodások, tüzek és sokszor a robbanások kialakulásának veszélyét. Leggyakoribb tüzek a fűtési berendezések meghibásodásából a kémények és füstelvezető csövek nem megfelelő beszereléséből keletkeznek. A tűzesetek kivizsgálásai során szerzett információk alapján  ezeket legtöbbször a preventív – tűzmegelőzési előírások megszegése okozza.

 

 A fűtési időszak megkezdésével a következő óvintézkedések betartását ajánljuk:

-       szakemberrel ellenőriztessük a fűtőberendezéseink műszaki állapotát és az észlelt hiányosságokat mielőbb távolítassuk el,

-       biztosítsuk be a kémények szakszerű átellenőrzését szakemberrel, mielőtt a fűtőberendezést csatlakoztatjuk a kéményhez,

-       kéményseprővel (vagy szakemberrel) ellenőriztessük,és egyúttal tisztítassuk ki a kéményeket a füstcsöveket, és az általa kiadott elismervényt őrizzük meg,

-       a kéményseprő által kiadott elismervényt őrizzük meg és a község tűzvédelmi ellenőrő csoportjának kérésére  mutassuk fel,

-       a fűtőberendezéseket csak a gyártó utasításai értelmében üzemeltessük,

-       ne hevítsük túl a fűtőtesteket, ne használjuk otthon barkácsolt berendezéseket,

-       a fűtőberendezések közelében ne tartsunk éghető anyagokat,

-        ne hagyjuk  a működésben lévő fűtőberendezéseket felügyelet nélkül,

-       kazánok vagy fűtőberendezések  közelében ajánlott szén monoxid érzékelő vagy gázérzékelő berendezést szerelni,

-       gyerekeknek  ne engedjük  hogy ezeket a berendezéseket kezeljék, vagy más módon manipuláljanak velük,

-       begyújtáshoz és a fűtéshez  csak olyan fűtőanyagokat és eszközöket használjunk, amelyek a gyártó által ajánlottak és engedélyezettek,

-       gondoskodjunk arról, hogy a fűtőberendezések és más hőforrások biztonságos távolságban, valamint hőálló anyagokkal  (amelyek szerkezete, mérete és elhelyezése az előírt feltételnek megfelel)  legyenek elválasztva az éghető anyagoktól,

-       a hamut és más égéstermékeket erre a célra megfelelö, nem éghető tárolóedényekben tároljuk elkülönítve más hulladékoktól,

-       a fűtőanyagok raktáraiban tartsunk rendet, az egyes fűtőanyagokat tároljuk elkülönítve, lehetőleg minél pormentesebben.

 

 

Az ajánlott óvintézkedések és az érvényes jogszabályok betartásával csökkenthetjük a tűzesetek, egyébb veszélyek és tragédiák  keletkezését a fűtési időszakban. 

Poďakovanie

 

      Touto cestou chcem poďakovať všetkým právnickým, fyzickým osobám, ktorí prispeli finančne alebo tombolou na ˝Obecné slávnosti˝. Mária Kázmérová, starostka obce Boheľov

 

Köszönet

    

     Ezúton szeretnék köszönetet mondani  mindenkinek, akik anyagilag illetve tombolával támogatták rendezvényünket a ˝Bögellő-i falunapot˝. Kázmér Mária, polgármester 

 

            

 

                                                                    OBEC Boheľov

                                                  Obecný úrad, 929 01 Boheľov č. 12

                            IČO:00305316, tel. č. 031/5590589, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Obec Boheľov v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa – riaditeľky na 80 % pracovný úväzok

                             Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským Boheľov č. 20

                                                 Magyar Tannyelvű  Óvoda Bögellő 20.

                                                          s nástupom od 01.09.2016

Podmienky účasti  výberového konania:

-          kvalifikačné požiadavky:  odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre daný typ školského zariadenia v zmysle ust. § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

-          najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,

-          morálna bezúhonnosť podľa ust. § 6, ods. 1 písm. b/ zákona č. 317/2009 Z. z.,

-          zdravotná spôsobilosť podľa ust. § 6 ods. 1, písm. c/ zákona č. 317/2009 Z. z.,

-          v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. požadujeme vypracovať vlastný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,

-          od 1.1.2017 sa vyžaduje absolvovanie 1. atestácie.

Ďalšie požiadavky:

-          manažérske schopnosti pre riadiacu funkciu, komunikatívnosť a flexibilita,

-          ovládanie slovenského a maďarského jazyka slovom a písmom,

-          znalosť práce s PC.

Požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní:

-          písomná prihláška do výberového konania,

-          doklady o vzdelaní -overené fotokópie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z.,

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          doklad o bezúhonnosti  /výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace/,

-          spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja materskej  školy,

-          doklad o dĺžke pedagogickej praxe preukazujúce minimálne 5 rokov,

-          lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca / nie staršie ako 3 mesiace/,

-          súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

-          čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

Písomné prihlášky s požadovanými dokladmi žiadame odovzdať osobne alebo zaslať v obálke s označením  „Výberové konanie – riaditeľ MŠ,  neotvárať˝  najneskoršie do 12.  augusta 2016,  na adresu:  Obec Boheľov, Obecný úrad , 929 01 Boheľov č. s. 12.

     Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktoré nespľňajú požadované podmienky.

     Uchádzačom, ktorí spľňajú požadované predpoklady, bude termín a miesto výberového konania oznámený najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

 

     v Boheľove, 14.06.2016                                                       Kázmérová Mária

                                                                                                          starostka obce                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Bögellő Község

                                                  Községi Hivatal, 929 01 Bögellő 12

               IČO: 00305316, tel. szám: 031/5590589, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Bögellő Község a 2003. évi 596. Számú,  az állami oktatásügyi igazgatásról és az oktatásügyi önkormányzati szervekről szóló törvényének  4 § - a, valamint a SZK NT 2003 évi 552. számú közérdekű munkavégzéstől szóló törvények alapján  pályázatot hirdet a

                                      Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Boheľov č. 20

                                                       Magyar Tannyelvű Óvoda Bögellő 20.

                                      igazgatói tisztségének betöltésére 80 %  munkaviszonyban.

  A megbízatási időszak kezdete 2016. szeptember  1.

Pályázati feltételek:

-          szakképesítési feltételek, az adott iskolai létesítményre vonatkozó szakmai és pedagógusi alkalmasság, a 2009.évi 317. számú törvény 34.§-a rendelezéseinek értelmében , valamint a 437/2009 számú törvény értelmében ,

-          legalább 5 év  pedagógiai gyakorlat / a 2003.évi 596.számú törvény 3. §-ának 5. bekezdése értelmében/,

-          ekölcsi fedhetetlenség / a 2009.évi 317.számú törvény 6. § -a,  1. bekezdésének b/ pontja értelmében/,

-          egészségi alkalmasság / a 2009. évi  317. számú törvény 6. §-a,  1. bekezdésének c/ pontja értelmében/,

-          a 2003. évi 596. számú törvény 4. § - a, 1. bekezdése értelmében a pályázoknak be kell nyújtaniuk az óvoda fejlesztésére vonatkozó ,  saját elképzeléseiket,

-          2017.1.1. kötelező az 1. atesztáció befejezése.

További követelmények:

-          szervezői és irányítói képesség, rugalmasság, komunikációs készség,

-          a magyar és  a szlovák nyelv ismerete szóban és írásban,

-          szamítógép kezelési ismeretek.

A pályázathoz szükséges iratok és benyújtandó mellékletek:

-          írásbeli jelentkezés a meghírdetett  pályázatra,

-          a képesítést  igazoló okmányok / hitelesített másolatok/ a 2009.évi 317. számú törvény rendelkezései értelmében,

-          szakmai önéletrajz, feltöltve az esetleges továbbképzéseket igazoló okmányok másolatával, nyelvtudás, speciális képzettség, díjak, publikációs tevékenység stb.,

-          három hónapnál nem régebbi keltezésű  erkölcsi bizonyítvány,

-          az óvoda irányítására és fejlesztésére vonatkozó koncepció kidolgozott változata,

-           igazolás az 5 évet meghaladó pedagógiai gyakorlatról,

-          a tanítói és vezetői beosztás végzésére vonatkozó alkalmasságról, illetve a szellemi és fizikai állapotról szóló orvosi igazolás / három hónapnál nem régebbi/,

-          a jelentkező írásban benyújtott személyi adatainak feldolgozását lehetővé tévő beleegyező nyilatkozata a 2013. évi 122. számú, a személyi adatvédelemre vonatkozó törvény rendelkezéseinek értelmében,

-          becsületbeli nyilatkozat a kérvény mellékletét képező minden adat hitelességéről.

Az írásbeli jelentezést a fent említett okmányokkal együtt kérjük leadni személyesen  vagy  elküldeni lezárt borítékban, a borítékon „Výberové konanie -riaditeľ MŠ neotvárať ˝ megjelöléssel legkésőbb 2016.augusztus 12.-ig ,  az alábbi címre eljuttatni: Obec Boheľov, Obecný úrad, 929 01 Boheľov č. s. 12.

     A pályazat meghirdetője fenntartja magának a jogot, hogy nem sorolja be azon jelentkezők pályazatait az aljárásba, akik nem teljesítik az előírt feltételeket.

     Azok a pályázók, akik teljesítik a pályazatban megszabott feltételeket, legalább 7 nappal a versenypályázat  kiértékelése előtt írásban kapnak értesítést annak pontos helyéről és idejéről.

 

Bögellő, 2016. 06.14.

                                                                                                  

 

                                                                                                   Kázmér Mária

                                                                                                      polgármester

 

 

 

Obvodná hasičská súťaž vo Vieske

 

Naši požiarnici sa zúčastnili dňa 22.05.2016 na obvodnej hasičskej súťaži DHZ vo Vieske. Naši ˝veteráni˝ muži nad 35 rokov získali 3 miesto, mladí v kategórii muži 11. miesto. Gratulujeme za dosiahnuté výsledky a za to, že reprezentovali našu obec.

 

Körzeti tűzöltő verseny Kisfalud

 

2016.05.22.-én körzeti tűzoltó versenyen vettünk részt Kisfaludon. A ˝veteránok˝ férfiak 35 év felett  3 helyezést értek el, a fiatal fiúk pedig 11.helyezést.  Gratulálunk az elért eredményekhez  és köszönjük , hogy képviselték községünket.

 

 

 

 

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Boheľov č. 20 

 

     Naša materská škola s VJM sa rozprestiera v tichom, bezhlučnom a bezprašnom prostredí, v zelenej zóne. Od Dunajskej Stredy je vzdialená 13 km, od Veľkého Medera 12 km.  Zdroj znečistenia sa v okolí školy nevyskytuje. Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Dvor MŠ je oplotený a vybavený rôznymi  hračkami a s dvoma pieskoviskami.  Tohto času je v materskej škole 7 detí. Otváracia doba je od pondelka do piatka od  08.00 do 16.00 hod.  Obec je ochotná túto otváraciu dobu zmeniť podľa požiadaviek rodičov.  Mesačné školné je vo výške 4,98 EUR.  Desiata, obed, olovrant majú deti zabezpečené. V školskom roku 2016/2017 sa očakáva 5 detí. S radosťou čakáme každé dieťa, ktoré by chcelo navštevovať našu materskú školu. O živote školy, o prebiehajúcich remeselníckych prácach  sa bližšie môžete dozvedieť na stránke www.facebook.com

Magyar Tannyelvű Óvoda Bögellő

                                                

     A Magyar Tannyelvű Óvoda csendes, zöld övezetben helyezkedik el, 13 km Dunaszerdahelytől és 12 km Nagymegyertől. Az udvar el van kerítve és felszerelve különböző kinti játékokkal és két homokozóval. Ebben az időben az óvodát 7 gyermek látogatja. Nyitvatartás reggel 8.oo órától délután 16.00 óraig van. A község hajlandó a nyitvatartáson változtatni a szülők igénye és kérése szerint. Az óvodai illeték havi 4,98 EUR. Tízórai, ebéd, uzsonna minden gyermek részére biztosítva van. Az óvodában kézműves foglalkozás van. Szeptembertől az óvoda előre láthatóan 5 gyermekkel fog működni. Minden kis óvodást szeretettel várunk, akik a mi óvodánkat szeretnék látogatni.Az óvoda életéről bővebb információt  a www.facebook.com Magyar Tannyelvű Óvoda Bögellő oldalon kaphatnak.

 

 

 

Deň matiek 

Dňa 8. mája 2016 sme oslávili ˝Deň matiek.˝ Starostka obce Kázmérová Mária srdečne privítala všetkých prítomných. Vyzdvihla dôležité postavenie matiek . Po prejave nasledoval kultúrny program. Vystúpili deti z Materskej školy s VJM, potom nasledoval klavirista Bertók Štefan  a manželka Katarína Bertók Tóth. Po kultúrnom programe všetci prítomní boli pozvaní na malé občerstvenie. Do daru každá matka dostala kyticu. Odchádzali sme v presvedčení, že aj na budúci rok sa stretneme v zdraví  a v šťastí. Ďakujeme všetkým prítomným, ktorí sa zúčastnili na tomto podujatí.

 

Anyák napja  

2016. május 8.-án az ˝Anyák napját ˝ ünnepeltük. A polgármesternő minden jelenlévőt szeretettel üdvözölt. A beszéd után következtek a helyi óvodások, utánuk pedig Bertók István Liszt díjas zongoraművész valamint fellépett Bertók Tóth Katalin. A kultúrműsor után megvendégelésre került sor, minden jelenlévő virágot kapott. Abban a meggyőződésben búcsúztunk, hogy jövőre ismét találkozunk egészségben és boldogságban.  Köszönjük minden résztvevőnek, hogy megtisztelték rendezvényünket a  jelenlétükkel.             

 

 


 

Policajny zbor znak

„SENIORI POZOR"

 

Polícia upozorňuje občanov, že v našom okrese boli zaznamenané prípady, kedy neznámi páchatelia uviedli do omylu seniorov, ktorí t)'nn prišli o celoživotné úspory. Preto Vám ponúkame niekoľko užitočných rád, ako sa nestať obeťou podvodníkov.

Cudzia osoba Vám. zavolá na pevnú linku alebo mobil, predstaví sa ako Váš príbuzný (napr. syn, vnuk, dcéra, brat) a žiada o finančnú pomoc, pričom Vám oznámi, že pre peniaze nemôže prísť  osobne a poprosí  Vás, aby ste peniaze odovzdali osobe, ktorú k Vám pošle.

  • V takomto prípade čo najskôr si overte, či naozaj volal Váš príbuzný, ak nevolal, kontaktujte ihneď políciu na čísle 158 alebo miestny obecný úrad.

  • Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, ani keď Vám tvrdí, že ju poslal Váš príbuzný, môže totiž ísť o podvodníka.

    Boli zaznamenané aj prípady, kedy seniorov páchatelia uviedli do omylu ako falošní zamestnanci plynární, elektrární a vodárni.

  • Nikdy nevpúšťajte takéto osoby do svojho obydlia, pokiaľ si nie ste istí, že ide o skutočných zamestnancov spoločností. Snažte sa overiť túto skutočnosť u ich zamestnávateľa - termín vykonania odpočtu môžete preveriť aj na obecnom úrade.

  • Majte na pamäti, že pracovníci uvedených spoločností preplatky alebo nedoplatky nikdy neinkasujú v hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov.

  • Ak máte podozrenie, že môže ísť o podvodníkov, kontaktujte políciu na čísle 158 alebo miestny obecný úrad.

 

Ak sa už stanete obeťou takejto trestnej činnosti, je dôležité, aby ste si zapamätali výzor páchateľa, jeho  spoločníkov, zapísali si evidenčné číslo motorového vozidla, na ktorom sa pohybovali. Práve tieto informácie môžu pomôcť polícii pri rýchlej identifikácii páchateľa.


A rendorség felhívja a lakosságfigyelmét, hogy az elmúlt iddszakban täbb olyan esetet tart nyilván, amikor ismeretlen elkävetok idéfs személyt károsítottak meg, azok hiszékenységét kihasználva.

 

Tanácsaink, hogy ne váljanak csalás áldozatává:

 

Jdegen személy felhívja Ônt, aki a rokonának ( unoka, tesvér) adja ki magát, mikäzben pénzugyi segítséget kér, de elfoglaltságra hivatkozva más személyt kuld apénzért:

 

llyen esetben ellenéf rizze, tényleg az adott személy kért e segítséget, ha nem, értesítse a rendéfrséget a 158- as telefonszámon, vagy a helyi käzségi hivatalt.

Soha ne adjon át pénzt olyan személynek, akit nem ismer.

 

Eléffordultak olyan esetek is, amikor a csalók gáz, víz, vagy áramszolgáltató dolgozóinak adták ki magukat.

Soha ne engedjen be házaló árusokat, gáz, víz vagy áramszolgáltató és más hivatalos személynek álcázott embereket, bármennyire eréfszakosak is, amíg meg nem bizonyosodnak, hogy tényleg a szolgáltató munkatársai. Az ugyfelek telefonon keresztul is ellenorizhetik a szolgáltatók munkatársainak hitelességét.

Gáz, víz, vagy áramszolgáltató óraállás leírásának idopontját ellenéfrizni tudja a helyi käzségi hivatalban is.

Gáz, z, vagy áramszolgáltató díjbeszedéfket nem alkalmaz, pénzt személyesen nem hoznak, és nem is kérnek. Az áramdíjszámla, vízdíjszámla és gázszámla ässzegét kizárólag banki átutalással, vagypostai úton, csekkel lehet kiegyenlíteni.

Ha gyanú merul Jel Ônben, hogy csalóról van szó, értesítse a rendorséget a 158-as telefonszámon, vagy a helyi käzségi hivatalt.

 

Ha mégis hasonló bíincselekmény áldozatává válik, nagyonfontos, hogy próbálja megjegyezni az elkävetéfk kinézetét, jellemvonásait, az autó rendszámát, amellyel käzlekedtek.

Ezek az információk nagyban hozzájárulnak az elkävetéfk kilétének kiderítíséhez és a bíincselekm.ény felderítéséhez .


2.Sviatok Adventa

Advent 2. Vasárnapja

1. sviatok Adventa – zapálili sme 1. sviečku na adventnom venci.

Az első Adventi vasárnap, meggyűjtottuk az első gyertyát az adventi koszorún.

Adventné sviatky 2015

Začala sa príprava na Vianoce, pripravujeme adventný veniec s veľkou radosťou a láskou.

 

Készülődés az adventra 2015

Elkeztük a Karácsonyra való felkészülés. Készítsük az adventi koszorút nagy szeretettel és örömmel.

Posedenie starých a osamelých občanov.

      Dňa 20.11.2015 sme organizovali ˝Posedenie starých a osamelých občanov˝. Privítala ich starostka obce Mária Kázmérová. Po privítaní nasledoval kultúrny program. Báseň zarecitoval škôlkar z Miestnej materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským Sereghy Huba András. Svojim krásnym hlasom zaujala všetkých Dovičovičová Alexandra z Gabčíkova. Nasledoval chutný obed. Po obede a občerstvení nasledovali tanečníci z Iringó Táncstúdió. Každý občan dostal nákupnú poukážku v hodnote 10.- € a vitamínové prípravky. Každý,  kto dovŕšil 70, 75, 80. rokov dostal darčekový balík. Lúčili sme sa v presvedčení, že aj na budúci rok sa stretneme.

 

Nyugdíjasnap.

 A ˝Nyugdíjasnapot˝ 2015.11.20.-án tartottuk meg. A nyugdíjasokat község polgármestere Kázmér Mária köszöntötte. A köszöntés után kultúrműsor következett. Sereghy Huba András a Helyi Óvoda óvodása verssel kedveskedett a jelenlévőknek. Szép hangjával mindenkit elbűvölt Dovičovičová Sendy Bősről. Az ebéd és frissítők után felléptek az Iringó Táncstúdió növendékei. Minden nyugdíjast 10.- EUR vásárlási utalvánnyal és vitamin készítményekkel

ajándékozott meg az önkormányzat. Mindenki aki 70, 75 és 80.- éves évdordulót ünnepelt ebben az évben ajándékcsomagot kapott. Azzal a gondolattal búcsúztunk, hogy jövőre is találkozunk. 

 

Obvodná hasičská súťaž

Diplom prvé miesto

 Diplom prve miesto

Diplom deviate miesto

 Diplom deviate miesto

Obvodná hasičská súťaž DHZ v Dolnom Štále

 

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru sa zúčastnili na obvodnej hasičskej súťaži DHZ , ktorá bola usporiadaná dňa 31. mája 2015 v Dolnom Štále.  Túto obvodnú súťaž hasičov organizuje každý rok Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, OV DPO Dunajská Streda. Naši hasiči získali diplom za I. miesto v kategórii muži nad 35 rokov a XI. miesto v kategórii muži . Všetkým členom DHZ gratulujeme.

 

Körzeti tűzöltó verseny - Alistál

 

2015.05.31-én az Önkéntes Tűzöltó Szervezet tagjai részt vettek a Körzeti tűzöltó versenyen, amely Alistálon került megrendezésre. A versenyt minden évben a Járási Önkéntes Tűzoltó Szervezet rendezi meg. Gratulálunk a tagoknak az elért I. helyezésért – ˝öreg fiúk˝kategóriában,  és a XI. helyezésért – ˝férfiak˝ kategóriában.

 

Deň detí

 Den deti Bohelov

Hasičský zbor

15. máj 2015 sa zapíše medzi významné dni v histórií Dobrovoľného hasičského zboru v Boheľove.  Práve na tento deň pripadol termín odovzdania nového hasičského vozidla nášmu zboru. V tento deň sa nám splnil vytúžený sen. Splnenie vytúženého sna nám pomohli naplniť pracovníci MV SR, predovšetkým podpredseda vlády SR a minister vnútra SR p. Robert Kaliňák.

Čítať ďalej: Hasičský zbor

Oznam - čistenie verejných priestranstiev

Na základe Dohody č. 61/2015/§ 54 – VZ s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda od 01.05.2015  do 30.09.2015 boli prijatí nasledovní pracovníci na čistenie verejných priestranstiev: Alföldi Ladislav, Bögiová Miluše, Horváthová Irma a Takács Štefan.

 

Jarné upratovanie

 Jarne upratovanie