Boheľov
Oficiálna stránka obce

 

 Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku a životnom prostredí. Ochrana života a zdravia občanov a ich majetku pred požiarmi a inými živelnými pohromami je najdôležitejšou úlohou spoločnosti a štátu. Popri štátnych orgánoch v oblasti požiarnej ochrany má významné miesto aj Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky. Hasičom v minulosti ale i v dnešnej dobe pripadá neľahká úloha – chrániť životy a majetok našich spoluobčanov. Poznáme z histórie, nakoniec i každý z nás zo svojich skúseností, že často veľké hodnoty vytvorené ľudskou prácou boli požiarmi, či inými prírodnými živlami zničené. Bolo treba hľadať prostriedky a spôsob, ako tieto hodnoty uchrániť. Preto sa už v minulosti ľudia organizovali do Dobrovoľných hasičských zborov, lebo si boli vedomí, že čeliť týmto živlom je možné iba kolektívnou ochranou.

 Dobrovoľný hasičský zbor je najstaršou záujmovou a humánnou organizáciou v obci. Prvá písomná zmienka o zbore sa začala písať od roku 1920. Naši predchodcovia túto dobrovoľnú organizáciu zakladali na zásadách lásky a úcty človeka k človeku, k jeho práci, životu, zdraviu a majetku.  Dobrovoľný hasičský zbor má 28 členov a neustále vyvíja svoju činnosť, ktorá našej obci prináša úžitok. Od jeho založenia sa v ňom vystriedali viaceré generácie, pracujú v ňom obetaví ľudia vo svojom voľnom čase.

 Vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly a upozorňujú na nedostatky. Organizujú tanečné zábavy, sú pri kultúrnych podujatiach, pri každej brigáde  a samozrejme pri každom požiari, ktorý vznikol v obci alebo mimo obce. Pomáhali občanom chrániť svoj majetok pri požiaroch, prívalových vodách nielen v obci, ale aj pri povodňových prácach pri vodnom diele Gabčíkovo.

 Hasicsky zbor

Každoročne sa zúčastňujú na školení predsedov, veliteľov, preventivárov, strojníkov , ktoré organizuje Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Dunajskej Strede. Poznatky z týchto školení úspešne uplatňujú v každodennom živote.

Naši hasiči sa každoročne zúčastňujú na obvodných hasičských súťaží Dobrovoľných hasičských zborov, na ktorých získavajú popredné  miesta. Pevne verím, že činnosť Dobrovoľného hasičského zboru sa bude len vylepšovať, i keď v dnešnej uponáhľanej dobe je to náročné na čas, lebo všetci členovia vykonávajú túto činnosť popri svojich zamestnaní, vo voľnom čase.

Prajeme  im, aby naďalej s láskou pokračovali v práci hasičov a odovzdávali ju ďalšim pokoleniam. Len potom si môžeme byť istý, že ˝hasičstvo˝ v obci nezanikne.

Záverom sa chcem poďakovať  podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra  SR p.  Robertovi Kaliňákovi za výnimočný dar a vyjadriť svoju nádej, že ho hasiči budú musieť využívať len vo veľmi výnimočných prípadoch, lebo každý zásah s týmto vozidlom znamená nejakú tragédiu. Prajeme im veľa kilometrov bez nehody, aby sa všetci vrátili zo zásahov vždy zdraví a z hasičských súťaží ako víťazi.

 

2015. május 15.-e kiemelkedő napok közé írodott be községünk, de elsősorban  az Önkéntes Tűzoltó Szervezet történelmébe. Ezen a napon került  sor az új tűzoltó autó átadására a szervezet részére. Ezen a napon beteljesült a régi álmunk. Ehhez nagyban hozzájárultak a belügyminisztérium dolgozói, de elsősorban a kormány alelnöke és belügyminisztere Robert Kaliňák úr.

A tüzek sok ember életet követelnek, valamint nagy anyagi károkat okoznak nemcsak a vagyonban hanem a természetben is. Az élet , az egészség, a vagyon védelme, harc a tüzek  valamint a természeti csapások ellen a legfőbb feledatai közé tartozik nemcsak társadalmunknak hanem az  országunknak is. A tűzvédelem terén nagy  feladat hárul az Önkéntes Tűzoltó Szervezetre. Községünkben az első írásos emlék a tűzoltó szevezetről 1920-tól van. Az alapítástól számítva több generáció követte egymást, önfeláldozó emberek tevékenykednek a szervezetben szabadidejüket feláldozva és nem sajnálva. Jelenleg a szervezetnek 28 tagja van.

Segítik községünk lakósságát a tűzvédelem és a vagyonuk megvédése terén, részt vesznek a belvizek okozta károk elhárításában a község területén, valamint ott, ahol szükség van rájuk, megemlíteném a Bős-i vizierőműnél végzett áldozatos munkájukat. Részt vesznek bálok, rendezvények szervezésében.

Minden évben részt vesznek az iskolázásokon, amit a Dunaszerdahelyi Járási Önkéntes Tűzoltó Szervezet rendez és a körzeti tűzoltó versenyeken, amelyeken nagyon jó helyezést érnek el.  Összetartó, szilárd közösség.

Szívből köszönjük a község lakossága mind a magam nevében ezt a szép ajándékot, azt hogy  gondoltak egy ilyen kis községre is, mind a miénk, biztosíthatok mindenkit,  hogy az autó jó kezekbe került.

Köszönöm az Önkéntes Tűzöltó Szervezetnek az eddigi munkáját, és kívánok nekik jó egészséget, és sok balesetmentes kilométert, hogy a bevetésekről mindig éppen, egészségesen, a versenyekről pedig győztesként térjenek haza.