Boheľov
Oficiálna stránka obce
Vyššie

Zmluvy 2015

Zmluva_o_poskytovani_pracovnej_zdravotnej_sluzby
Zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku c. TT02810
Darovacia zmluva uzavreta podla ust.§628 a nasl. zakona c. 40 1964 Zb. OZ v platnom zneni
Zmluva o spolupraci uzavreta podla § 269 ods.2 Obchodneho zakonnika
Dohoda o vyplnovacom prave k blankozmenke c. 1792.2015.D
Dodatok c1 k zmluve o poskynuti nenavratneho fin prispevku
Dohoda poskytovanie udajov Socialnej poistovni
 
 
Powered by Phoca Download