Boheľov
Oficiálna stránka obce

                                                      OBEC BOHEĽOV

                                                      OBECNÝ ÚRAD

                                                   929 01 BOHEĽOV 12

  

                                       Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

 

Obec Boheľov, Obecný úrad, so sídlom 929 01 Boheľov č. 12  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedený občan má oznámenie o uložení zásielky v ohlasovni Obecného úradu v Boheľove,

                                             

                                       od:   22.07.2020             do 06.08.2020

  

Číslo doporučenej zásielky:                          Adresát:

10Csp/138/2017-51                                         Róbert Takács /1990/, bytom Boheľov

 Odosielateľ: Okresný súd Dunajská Streda

 

     Menovaný občan môže prevziať doporučenú zásielku na Obecnom úrade v Boheľove, v pracovných dňoch v čase úradných hodín do 15 dní od oznámenia na úradnej tabuli.

 

Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 22.07.2020

                              zvesené dňa: