Boheľov
Oficiálna stránka obce

 

Upozornenie!!!

 

Policajný zbor opakovane, v čase vzniknutej situácie pandémie ochorenia COVID-19, dôrazne upozorňuje občanov, najmä seniorov na obozretnosť pri sčítaní, ktoré je založené na novom koncepte a je moderným plne elektronickým sčítaním. Sčítanie bude realizované v dňoch od 15. februára 2021 - do 31. marca 2021, teda 6 kalendárnych týždňov, pri ktorom sa obyvateľ sčíta sám alebo pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste s využitím počítača, tabletu alebo mobilného telefónu s pripojením na internet a to prostredníctvom sčítacieho formulára na webovej stránke www.scitanie.sk.

 

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítania obyvateľov 2021, bude môcť využiť asistované sčítanie, čo znamená, že:

1) v každej obci/meste budú zriadené kontaktné miesta, kde obyvateľovi so sčítaním pomôže stacionárny asistent, ak sa obyvateľ sám dostaví na takéto kontaktné miesto,

2) na území obce/mesta budú pôsobiť tiež mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa, ak občan o takúto službu sám telefonicky požiada (napr. z dôvodu imobility, choroby alebo iného dôvodu).

 

Policajný zbor v tejto súvislosti dôrazne vyzýva obyvateľov, aby si pri elektronickom sčítaní v rámci rodiny vzájomne pomohli a pomohli pri sčítaní sa svojim príbuzným, ak ich o to požiadajú alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním, najmä svojim rodičom a starým rodičom, príp. susedom z radov seniorov, ak ich o to sami požiadajú.

 

Asistenčné sčítanie bude pravdepodobne prebiehať v dobe od 01. apríla do 31. októbra 2021 stacionárnymi asistentmi na zriadených kontaktných miestach obce/mesta, ale najmä mobilnými asistentmi, ktorí by iba na základe telefonickej žiadosti obyvateľa mali prísť vykonať sčítanie priamo do obydlia.

 

V tejto súvislosti Policajný zbor:

1.      upozorňuje seniorov,

- aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré by ich mohli telefonicky alebo osobne kontaktovať a ponúkať pomoc pri elektronickom sčítaní alebo asistenčnom sčítaní,

 

2. odporúča seniorom:

- aby v prípade, že potrebujú pomoc pri elektronickom sčítaní, žiadali o pomoc iba svojich príbuzných, príp. známych, teda osoby, ktoré poznajú a ktorým dôverujú,

- aby v žiadnom prípade nevpúšťali cudzie osoby do svojich príbytkov, tiež osoby, ktoré nepoznajú, príp. osoby, ktoré ich navštívili a sami (bez ich kontaktovania) im ponúkajú pomoc pri sčítaní,

 

3.  vyzýva seniorov,

ak sa nemôžu alebo nevedia sčítať sami alebo s pomocou svojich blízkych, aby sa pri asistenčnom sčítaní:

- osobne dostavili na zriadené kontaktné miesta obce/mesta, kde ich sčíta stacionárny asistent alebo

- telefonicky kontaktovali obec alebo call centrum (02/ 20 92 49 19) a požiadali o pomoc pri sčítaní, kde ich mobilný asistent sčíta priamo v bydlisku (mobilných asistentov sčítania ustanovuje obec/mesto a budú sa povinne preukazovať preukazom). Pri tomto sčítaní je žiadúce, aby si dohodli presný čas príchodu, meno a priezvisko mobilného asistenta, aby zabránili podvodníkom kontaktovanie ich osoby napr. pod legendou mobilného asistenta, resp. inej pomoci pri sčítaní s cieľom podvodne vylákať od nich peniaze, prípadne zneužiť ich doklady totožnosti,

- aby boli zvlášť opatrní na podvodníkov, ktorí by sa mohli vydávať za mobilných asistentov a predstierať tak pomoc obce/mesta pri asistenčnom sčítaní,

 

4.  žiada seniorov,

aby v prípadoch, kedy vznikne podozrenie z podvodného konania neznámymi osobami kontaktovali políciu na čísle 158.

  

     Pri tejto príležitosti, vzhľadom na súčasnú situáciu a opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19, Policajný zbor tiež dôrazne apeluje na verejnosť, najmä na seniorov, aby v žiadnom prípade neverili osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú v súvislosti s ochorením COVID-19 a žiadajú od nich, aby zaplatili peniaze za očkovaciu vakcínu pre nich alebo ich príbuzných, zaplatili rôzne poplatky za testovanie na ochorenie COVID-19 alebo inak finančne kompenzovali opatrenia v súvislosti s týmto ochorením. V týchto prípadoch je potrebné komunikovať len s príslušnými orgánmi a subjektmi, v danej veci nereagovať bezprostredne (v strese), najprv si overiť uvádzané skutočnosti i za pomoci príbuzných alebo blízkych a ak v tejto súvislosti vznikne podozrenie z podvodného (protiprávneho) konania, ihneď kontaktovali Policajný zbor na čísle 158.


 

Figyelmeztetés!!!

 

A rendőrség a COVID-19 pandémia idején ismételten figyelmezteti az állampolgárokat, különösen az időseket óvatosságra, hogy legyenek fokozatosan óvatosak a népszámlálással kapcsolatban. A népszámlálásra 2021. február 15-től – 2021 március 31-ig, tehát 6 héten keresztül elektronikusan történik, ebben az időszakban a lakos saját maga vagy közeli hozzátartozó segítségével töltheti ki a kérdőívet számítógépen, mobiltelefonon, tableten a következő internetes oldalon: www.scitanie.sk.

 

Ha a lakos nem tudja maga vagy a közeli személy segítségével kitölteni a nyomtatványt, lehetősége van kihasználni az ún. asszisztált népszámlálást, ami a következő módon zajlik:

1) minden településen létrehoznak olyan helyet, ahol egy asszisztens segít a népszámlálási kérdőív kitöltésében.

2) a településeken ugyanúgy működni fognak a mobil asszisztensek azok részére, akik betegség, mozgáskorlátozás vagy más okból nem tudnak személyesen elmenni az erre kijelölt helyre, de az állampolgárnak ezt a fajta szolgáltatást személyesen telefonon kérvényeznie kell.

 

A rendőrség ezzel kapcsolatban kéri a lakosságot, hogy segítsék a közeli rokonokat, szomszédokat, azokat az időseket, akik bármilyen okból kifolyólag nem tudják maguk elvégezni az elektronikus nyomtatvány kitöltését.

Az asszisztensekkel való népszámlálás valószínűleg 2021. április 1-től – 2021. október 31-ig valósul meg az egyes településeken kijelölt asszisztensek segítségével, akik igény szerint házhoz is mennek.

 

Ezzel kapcsolatban a rendőrség:

1. figyelmezteti az időseket, hogy

- óvakodjanak az ismeretlen személyektől, akik telefonon vagy személyesen keresik fel őket és segítséget kínálnak az elektronikus népszámlálással kapcsolatban, 

2. ajánlja az időseknek,

- hogy ha segítségre szorulnak az elektronikus népszámlálással kapcsolatban, kérjék inkább a közeli rokonok, ismerősök segítségét, olyan személyektől kérjenek segítséget, akikben megbíznak

- semmilyen esetbe ne engedjenek az otthonukba idegeneket, akik előzetes kérés, megegyezés nélkül kínálják a segítségüket a népszámlálással kapcsolatban

 

3. felszólítja az időseket, hogy

- ha nem tudják maguk vagy a közeli rokonság, ismerősök segítségével kitölteni az elektronikus nyomtatványt a népszámláláshoz akkor:

- személyesen látogassák meg községükben az erre kijelölt helyet, ahol az asszisztens segíti őket a továbbiakban

- vagy telefonon, közvetlenül a község elérhetőségén vagy a központi telefonszámom (02/ 20 92 49 19) és kérjen mobil asszisztens segítségét, aki személyesen felkeresi a segítséget kérő lakost annak lakhelyén. Az asszisztenst az önkormányzat jelöli ki és igazolvánnyal igazolja magát. Az ilyen szolgáltatás esetében, a lakossal előre egyeztetnek időpontot és tudatják vele a mobil asszisztenst nevét, hogy megelőzzék a csalók jelentkezését.

- különösen óvakodjanak a csalóktól, akik mobil asszisztensnek adják ki magukat, mintha az önkormányzatnak segítene a népszámlálással kapcsolatban.

 

4. kéri a időseket, hogy

- olyan esetekben, ha csalást gyanítanak, azonnal hívják a rendőrséget a 158-as telefonszámon.

  

Ez alkalommal, tekintettel a jelenlegi helyzetre és a COVID-19 betegséggel kapcsolatos intézkedésekre a rendőrség felhívja a lakosság, különösen az idősek figyelmét, hogy semmilyen esetben sem bízzanak azokban a személyekben, akik telefonon keresik meg a Covid-19 betegség kapcsán, hogy meg kell fizetni a oltóanyagot saját részükre vagy a közeli hozzátartozójának. Vagy meg kell fizetni a tesztelést, illetve más módon ellensúlyozzák a betegséggel kapcsolatos intézkedéseket. Ezekben az esetekben csak is a illetékes hatóságokkal és szervekkel szükséges kommunikálni, az adott esetben ne reagáljon azonnal, először a rokonok vagy a szeretteik segítségével ellenőrizzék a tényeket, ha ezzel kapcsolatban csalás gyanúja merül fel, azonnal hívják a rendőrséget a 158-as telefonszámon.

 

Vážená Pani starostka!

Vážený Pán starosta!

 

Touto cestou sa opäť obraciam na Vás so žiadosťou. Podvodníci opäť ohrozujú našich starších obyvateľov. Máme informácie, že podvodníci volajú seniorom pod zámienkou, že ich blízky v nemocnici je chorý na COVID, leží v kritickom stave na COVID oddelení a potrebuje podať lieky, ktoré sú spoplatnené. Je veľmi dôležité oboznámiť seniorov, že za podanie liekov sa v nemocnici nepripláca.

Upozorňujeme, že ide o PODVOD, ktorým sa snažia podvodníci získať rýchlo peniaze.

V prípade ak našich seniorov budú kontaktovať cudzí ľudia, najskôr si treba preveriť okolnosti v rámci rodiny a potom sa obrátiť na POLÍCIU (volať na číslo 158).

Ďalej zaznamenali sme prípady, kedy podvodníci ponúkajú na predaj ochranné masky, respirátory, dezinfekčné prípravky, alebo prisľubujú dodanie účinných liekov proti chorobe Covid19. V týchto prípadoch podvodníci osobne vyhľadávajú seniorov, snažia sa dostať do bytu, či do domu a následne využijú dôverčivosť a nepozornosť seniorov a okrádajú ich. Naša staršia generácia bohužiaľ je veľmi dôverčivá, dobrosrdečná ani ich nenapadne, že podvodníci ich navštívia s tým cieľom, aby ich podviedli a okradli.

S úctou Vás žiadam, aby ste upozornili seniorov na horeuvedené skutočnosti, buď písomne na webovej stránke Vašej obce, alebo ústne prostredníctvom obecného rozhlasu.

Chráňme spoločne našich starých rodičov.

 

Veľmi pekne ďakujem za spoluprácu.

 

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede

Vnútorné oddelenie, skupina prevencie

kpt. Bc. Iveta Végh 


Tisztelt Polgármesternő!

Tisztelt Polgármester úr!

 

Ezúton szeretném újból az Önök segítségét kérni, óvjuk meg együtt az egyedül élő és idős személyeket az Önök falvaiban, városaiban.

A félelem és a terjedő COVID 19 betegség bizonytalanságot kelt főleg az idős személyekben. Az információhiány és a jóhiszeműség együttese nagyon gyorsan áldozattá teheti a nyugdíjasokat.

Információink vannak olyan esetekről, amikor ismeretlen személyek telefonon keresztül megkeresik az időseket, azzal az ürüggyel, hogy a közeli hozzátartozójuk kórházban fekszik a Covid osztályon és súlyos állapotba került. Azonnal a megfelelő gyógyszerekkel kell kezelni, amelyeket meg kell fizetni. Nagyon fontos tudatni az idősebbik generációnkkal, hogy a kórházban a gyógyszerellátásért nem kell fizetni.

 Ilyen esetekben, először is ellenőrizni kell az információkat a családon belül, majd a rendőrséghez fordulni (hívni a 158-as telefonszámot).

A Covid 19 betegséggel kapcsolatban a rendőrség nyilvántart olyan eseteket is, amikor a csaló védőmaszkot, fertőtlenítő termékeket ajánl, vagy hatékony gyógyszereket ígér a betegség ellen. Ezek gyakran alacsony minőségű, túlárazott termékek, amelyeket az idős polgártársainknak nincs módjuk ellenőrizni. Ezekben az esetekben a csalók személyesen keresik fel a nyugdíjasainkat, bekéredzkednek a lakásukba, házukba és kihasználják az idősek hiszékenységét, figyelmetlenségét és meglopják őket. Az idősebb generáció sajnos nagyon hiszékeny, jószívű, eszükbe sem jut, hogy ezek az emberek azzal a szándékkal keresik meg őket, hogy becsapják, illetve meglopják őket.

Tisztelettel megkérem Önöket, hogy figyelmeztessék idősebb lakóikat a fent leírt veszélyekre, akár írásban a község internetes oldalán, vagy szóban a község hangszóróján. Óvjuk együtt nagyanyáinkat, nagyapáinkat.

 

Nagyon szépen köszönöm az együttműködést.

 

Dunaszerdahelyi Járási rendőrkapitányság bűnmegelőzési osztályának dolgozója

kpt. Bc. Végh Iveta 

 

 

                                                      OBEC BOHEĽOV

                                                      OBECNÝ ÚRAD

                                                   929 01 BOHEĽOV 12

  

                                       Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

 

Obec Boheľov, Obecný úrad, so sídlom 929 01 Boheľov č. 12  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že doleuvedený občan má oznámenie o uložení zásielky v ohlasovni Obecného úradu v Boheľove,

                                             

                                       od:   22.07.2020             do 06.08.2020

  

Číslo doporučenej zásielky:                          Adresát:

10Csp/138/2017-51                                         Róbert Takács /1990/, bytom Boheľov

 Odosielateľ: Okresný súd Dunajská Streda

 

     Menovaný občan môže prevziať doporučenú zásielku na Obecnom úrade v Boheľove, v pracovných dňoch v čase úradných hodín do 15 dní od oznámenia na úradnej tabuli.

 

Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 22.07.2020

                              zvesené dňa: